Κάνοντας σωστή αναζήτηση στο διαδίκτυο

1498 views
15 mins read

αξιποιήστε τις μηχανές αναζήτησης

ÃŽŒλοι χρησιμοποιούμε καθημερινά τις μηχανές αναζήτησης οι οποίες αποτελούν το σημαντικÏŒτερο κομμάτι του διαδικτύου. Ο σκοπÏŒς μιας μηχανής αναζήτησης δεν είναι μÏŒνο η εξεύρεση μιας πληροφορίας μέσω διαδικτυακÏŽν τÏŒπων αλλά κυρίως στο ÏŒτι συνδέει τις εκατομμύρια ιστοσελίδες δημιουργÏŽντας αυτÏŒ που ονομάζουμε παγκÏŒσμιο ιστÏŒ.

Είμαι σίγουρος πως οι περισσÏŒτεροι αν ÏŒχι ÏŒλοι χρησιμοποιούν τον απλÏŒ τρÏŒπο αναζήτησης, δηλαδή βάζοντας στο χÏŽρο αναζήτησης απλά την λέξη-φράση που ψάχνουμε. Αν και αυτÏŒς ο συνήθης τρÏŒπος είναι πάντοτε λειτουργικÏŒς εντούτοις πρέπει να γνωρίζουμε πως μπορούμε να κάνουμε σωστÏŒτερη και με καλύτερα αποτελέσματα αναζήτηση:

• ΧρησιμοποιÏŽντας το OR μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα με την μία ή την άλλη λέξη-φράση. Για παράδειγμα αν θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση για Cyprus houses και Cyprus apartments και παρά να κάνουμε ξεχωριστή αναζήτηση, μπορούμε στο πεδίο αναζήτησης να εισάγουμε το εξής: Cyprus houses OR apartments.

• ÃŽŒταν θέλετε να ψάξετε για κάτι συγκεκριμένο, και απÏŒ το οποίο θέλετε η μηχανή αναζήτησης να σας βρει αναφορές με τις ακριβείς λέξεις της πρÏŒτασης μαζί, και ÏŒχι αποτελέσματα γενικά και με τις δύο λέξεις, τÏŒτε χρησιμοποιείται τα εισαγωγικά. Για παράδειγμα μπορεί να θέλετε να βρείτε στοιχεία για ένα τραγούδι το οποίο έχει τον τίτλο The long and winding road. Βάζοντας την φράση χωρίς εισαγωγικά θα πάρετε πέραν του εκατομμυρίου αποτελέσματα. Ο λÏŒγος είναι πως η μηχανή αναζήτησης θα πάρει ξεχωριστά τις λέξεις long, winding και road. ΧρησιμοποιÏŽντας τα εισαγωγικά τÏŒτε θα έχετε τα σωστά αποτελέσματα.

• Οι μηχανές αναζήτησης δεν αναγνωρίζουν συνδετικές λέξεις ή αντιθετικούς συνδέσμους. ÃŽŒπως για παράδειγμα στο πιο πάνω σημείο ÏŒπου το and ÏŒταν είναι εκτÏŒς εισαγωγικÏŽν δεν αναγνωρίζεται.

• ΧρησιμοποιÏŽντας κεφαλαία γράμματα δεν αλλάζει κάτι στα αποτελέσματα μας. Για παράδειγμα είτε για London hotels αναζητήσουμε είτε london hotels είναι το ίδιο.

• Αν θέλουμε στα αποτελέσματα μας να μην συμπεριλαμβάνονται σχετικές σελίδες που περιέχουν συγκεκριμένη λέξη τÏŒτε χρησιμοποιούμε το “-“. Αν για παράδειγμα ψάχνουμε για διαμερίσματα στη Κύπρο αλλά εκτÏŒς Λευκωσίας τÏŒτε βάζουμε Cyprus apartments –Nicosia
Στην αντίθετη περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε το + τÏŒτε έχουμε αποτελέσματα που συμπεριλαμβάνουν μÏŒνο την λέξη.

• Υπάρχει η περίπτωση να θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση τύπου έρευνας μÏŒνο απÏŒ μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Για παράδειγμα κάνουμε μια έρευνα για την οικονομία της Κύπρου στην Αγγλική και θέλουμε να ψάξουμε μÏŒνο με πηγή την Financial Mirror. ΤÏŒτε στο πεδίο αναζήτησης εισάγουμε το εξής: Cyprus economy site:www.financialmirror.com. To site: που ακολουθεί της λέξη-φράση της αναζήτησης έχει ακριβÏŽς αυτÏŒ τον σκοπÏŒ.

• Βάζοντας related: μπροστά απÏŒ την μία διεύθυνση ιστοσελίδας τÏŒτε έχουμε αποτελέσματα με παρÏŒμοια με αυτή περιεχÏŒμενο η θέμα. Για παράδειγμα αν θέλουμε να κοιτάξουμε για παρÏŒμοιο περιεχÏŒμενο με την ιστοσελίδα του CNN τÏŒτε βάζουμε related:www.cnn.com. Το related: ÏŒμως κατ ακρίβεια είναι εξαιρετικά σημαντικÏŒ ÏŒταν μετά απÏŒ αρκετή προσπάθεια βρούμε μία ιστοσελίδα και χρειαζÏŒμαστε επιπλέον αποτελέσματα απÏŒ πηγές του ιδίου περιεχομένου.

• ΧρησιμοποιÏŽντας το link: πριν απÏŒ μία διεύθυνση στο διαδίκτυο, της εταιρείας σας για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε πÏŒσοι σύνδεσμοι (links) υπάρχουν στο διαδίκτυο προς την ιστοσελίδα σας. Δοκιμάστε βάζοντας την διεύθυνση αρχίζοντας με http:// ή απευθείας με www.
Μετά το link: δεν πρέπει να υπάρχει διάστημα, π.χ. link:www.financialmirror.com. Το yahoo και το google αντιμετωπίζουν διαφορετικά το link: γι’ αυτÏŒ προσέξτε στα αποτελέσματα αν
συμπεριλαμβάνονται και links απÏŒ την δική σας ιστοσελίδα να τα «φιλτράρεται» μέσω του μενού της αναζήτησης.

Αυτά είναι κάποια βασικά με τα οποία θα μπορέσετε να έχετε ποιοτικÏŒτερα αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε πως χρησιμοποιÏŽντας το advanced search κάθε μηχανής αναζήτησης μπορείτε να έχετε περισσÏŒτερες επιλογές για ακÏŒμα πιο συγκεκριμένη αναζήτηση.