Η δύναμη της σελίδας υποδοχής ενός ιστοχώρου

1380 views
20 mins read

Συμβουλές για να προσφέρεται καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα σας

Οι πληροφορίες που λαμβάνομε καθημερινά είναι τÏŒσες πολλές που σε αρκετές περιπτÏŽσεις δεν υπάρχει ο χρÏŒνος να ολοκληρÏŽσουμε την επεξεργασία μιας πληροφορίας. Είμαι σίγουρος πως πολλάκις διαβάζοντας ένα κείμενο ή μπαίνοντας στην αρχική σελίδα μιας ιστοσελίδας, και μετά την αρχική παράγραφÏŒ, θα ψάξατε μέσω μιας γρήγορης ματιάς στο κομμάτι που σας ενδιαφέρει ή στις λέξεις κλειδιά.
Σε επίπεδο διαδυκτίου αλλά και γενικÏŒτερα, αυτÏŒ οφείλεται στο γεγονÏŒς πως έχουμε πλέον στη διάθεση μας μιας τεράστια πηγή πληροφÏŒρησης αλλά κυριÏŒτερα στις πολλές επιλογές πληροφÏŒρησης. ΑυτÏŒ συνεπάγεται πως αν η πληροφορία που λάβουμε δεν μας ικανοποιήσει και δεν μας ωθήσει στην περαιτέρω μελέτη με απλÏŒ τρÏŒπο, τÏŒτε θα ψάξουμε αμέσως για εναλλακτική πηγή. Πως επηρεάζει ÏŒμως αυτÏŒ απÏŒ επιχειρηματικής πλευράς μία ιστοσελίδα οργανισμού ή εταιρείας;

ÃŽŒπως γνωρίζουμε οι ιστοσελίδες αποτελούνται απÏŒ πληροφορίες και περιεχÏŒμενο, είτε αυτÏŒ είναι σε μορφή κειμένου, ήχου ή βίντεο. ΑφαιρÏŽντας τις πληροφορίες και αφήνοντας μÏŒνο τις εικÏŒνες τÏŒτε το αποτέλεσμα θα είναι απογοητευτικÏŒ. Το κίνητρο για να επισκεφθούμε μια οποιαδήποτε ιστοσελίδα είναι το περιεχÏŒμενο και η πληροφορία για την οποία ψάχνουμε και ÏŒχι οτιδήποτε άλλο. Σε αυτή την περίπτωση το ρητÏŒ μία εικÏŒνα-χίλιες λέξεις δεν εφαρμÏŒζεται. ÃŽ†ρα μια σωστά δομημένη ιστοσελίδα, και κύρια σελίδα υποδοχής, κρατά τον επισκέπτη, τον βοηθά να βρει αυτÏŒ που θέλει καλύτερα δημιουργÏŽντας μια ποιοτική εμπειρία πλοήγησης. ΑυτÏŒ συνεπάγεται σε περισσÏŒτερες πιθανÏŒτητες ο χρήστης να επισκεφθεί ξανά την ιστοσελίδα μας ή να του προωθήσουμε ευκολÏŒτερα μια υπηρεσία η προϊÏŒν.

Η σελίδα υποδοχής ή κεντρική σελίδα ενÏŒς ιστοχÏŽρου θα πρέπει να είναι δομημένη με τέτοιο τρÏŒπο που ο επισκέπτης εύκολα και απλά να αντιλαμβάνεται καταρχάς με τι ακριβÏŽς ασχολείται αυτή η εταιρεία. ΑκÏŒμα και αν η εταιρεία είναι γνωστή ή ο επισκέπτη είναι πελάτης τÏŒτε θα πρέπει πάλι η δομή να υποβοηθάει τον επισκέπτη να βρει εύκολα αυτÏŒ που ψάχνει.

Τα βασικά για την δημιουργία σωστής σελίδας υποδοχής ενÏŒς ιστοχÏŽρου είναι τα ακÏŒλουθα:

• Αποφύγετε τον σχεδιασμÏŒ της σελίδας υποδοχής βάση μÏŒνο της αισθητικής πλευράς ή των προσωπικÏŽν γούστων του ατÏŒμου που λαμβάνει αποφάσεις επί του θέματος.
• Θα πρέπει να δημιουργηθεί η αρχιτεκτονική των πληροφοριÏŽν στην οποία θα βασιστεί η δομή της σελίδας υποδοχής, δηλ. ΠÏŒσες πληροφορίες υπάρχουν, σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται, πως διαχωρίζονται οι κατηγορίες σε σελίδες ιστοχÏŽρου κλπ.
• Δημιουργία προφίλ επισκέπτη και ανάλυση του προφίλ πελάτη-επισκέπτη. ΕδÏŽ υπάρχουν περιπτÏŽσεις που ίσως να χρειάζεται να δημιουργηθούν δύο ξεχωριστές αρχικές σελίδες, για επισκέπτες και για μέλη/πελάτες.
• Δημιουργήστε διάφορα σενάρια πλοήγησης για τα προτεινÏŒμενα σχέδια σελίδας υποδοχής για να αντιληφθείτε και οι ίδιοι την πρακτικÏŒτητα των διαφÏŒρων τρÏŒπων πλοήγησης.
• Σε περιπτÏŽσεις μεγάλων οργανισμÏŽν και εταιρειÏŽν με ÏŒγκο πληροφοριÏŽν και περιεχομένου τÏŒτε διεξάγονται τα λεγÏŒμενα usability tests τα οποία αναλύουν τις συμπεριφορές των επισκεπτÏŽν σε δοκιμαστική περίοδο κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές πριν την κανονική λειτουργία της.
• Κάθε ÏŒνομα συνδέσμου (link) θα πρέπει να προετοιμάζει ξεκάθαρα τον επισκέπτη για το περιεχÏŒμενο που θα βρει πηγαίνοντας στην συγκεκριμένη σελίδα.
• Η παρουσία μηχανής αναζήτησης σε περίοπτη θέση είναι εξαιρετικά σημαντική
• Ξεκάθαρος διαχωρισμÏŒς των διαφÏŒρων περιοχÏŽν της σελίδας με τα σημαντικά θέματα να τονίζονται.

Η συνέχεια θα πρέπει να είναι η συνεχής παρακολούθηση μέσω ειδικÏŽν λογισμικÏŽν των αναλύσεων επισκέψεων και συμπεριφοράς επισκεπτÏŽν (analytics-web statistics), ÏŽστε να μπορείτε μετά να παίρνεται τις σωστÏŒτερες αποφάσεις για το πως προωθείτε τις πληροφορίες σας στους επισκέπτες στην σελίδα υποδοχής σας. Πολλές φορές οι καλύτερες αποφάσεις επί του θέματος λαμβάνονται ÏŒταν έχουμε μπροστά μας τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν απÏŒ τις διάφορες αναλύσεις επισκέψεων.
Σε περίπτωση που η σελίδα υποδοχής χρησιμοποιείται για σκοπούς μάρκετινγκ και προÏŽθησης νέων προϊÏŒντων, υπηρεσιÏŽν, τÏŒτε μπορούν να δημιουργηθούν conversion goals ÏŽστε να μετριέται ο βαθμÏŒς επιτυχίας της σελίδας υποδοχής στο να υποστήριξη την προÏŽθηση των συγκεκριμένων προϊÏŒντων ή υπηρεσιÏŽν.

ΤελειÏŽνοντας να αναφέρω πως με τους τρÏŒπους ηλεκτρονικού μάρκετινγκ που υπάρχουν σήμερα και την στοχευμένη διαφήμιση, κάθε σελίδα ενÏŒς ιστοχÏŽρου μπορεί να ονομαστεί σελίδα υποδοχής. Δίνεται η ευκαιρία πλέον σε μια εταιρεία να προωθήσει μια συγκεκριμένη σελίδα απÏŒ τον ιστοχÏŽρο της στο διαδίκτυο και να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες καμπάνιες ανά περιÏŒδους.